Distanční vzdělávání pro předškoláky

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí, které pokrývají celé široké spektrum vývoje dítěte. Pro každou z nich najdeme činnosti z běžného života, které rodina určitě může zvládnout, pro které má doma podmínky, pomůcky. Předkládáme inspiraci:

I. Dítě a jeho tělo

 • dostatek volného pohybu
 • praktické činnosti podporující hrubou i jemnou motoriku (utírání nádobí, zalévání květin, věšení a skládání prádla, prostírání stolu…)
 • hry se stavebnicemi, s míčem, navlékání korálů
 • sebeobslužné činnosti (oblékání, hygiena, stolování)
 • hry s pískem apod.

II. Dítě a jeho psychika

 • čtení, vyprávění, naslouchání – vzájemně (dítě i v roli vypravěče, rodič i v roli naslouchajícího)
 • zkoumání a pozorování v přírodě, sledování jevů (klíčení rostlin, sledování počasí…)
 • hry podporující paměť (pexeso, Kimova hra, hry se slovy…)
 • hry podporující představivost (stavebnice, skládačky, kreslení, malování…)
 • manipulace s předměty, zkoumání a pojmenování jejich vlastností (velikost, barva, vůně, tva…)
 • třídění, přiřazování podle určených vlastností (třídění příborů, párování ponožek…)
 • hry pro orientaci v prostoru a rovině (hra na schovávanou, vyhledávání detailů v obrázku…) apod.

III. Dítě a ten druhý

 • společenské hry
 • hry s pravidly
 • komunikace s druhými, vzájemná interakce apod.

IV. Dítě a společnost

 • zvyky a tradice ve svém okolí
 • pravidla soužití (jak se chovám doma, v obchodě, v kině…)
 • námětové hry (hraní rolí – na povolání, na rodinu…)
 • poslech hudby, seznamování s uměním apod

V. Dítě a svět

 • poznávání okolí
 • pracovní činnosti (péče o rostliny, péče o zvířata…)
 • seznamování s ekologií (třídění odpadu, šetření vodou a energiemi…) apod.

Co by mělo být nejdůležitější

 • Věnujme dítěti soustředěnou pozornost. To znamená vyhradit si na dítě čas, kdy se nebudeme věnovat jiným činnostem, kdy budeme plně zaměřeni na dítě a na to, co dělá, co děláme.
 • Povídejme si s dítětem, vyprávějme si.
 • Každý den si najděme chvíli na čtení. Nikdy není brzy na to začít dětem číst, nikdy není pozdě začít dětem číst. Můžeme si z toho vytvořit krásný večerní rituál před spaním.
 • Důvěřujme svému dítěti. Zvládne toho hodně, pokud k tomu dostane příležitost. Nebojme se, že rozbije talíř, vyleje vodu, rozsype mouku… to se přece stane i nám. Využijme takové situace k tomu, že není problém chybovat, ale učme ho po sobě uklidit (i když to nebude dokonalé).
 • Zapojujme dítě do běžných činností doma, v zahradě i v dílně.
 • Hrajme s dítětem běžně dostupné hry (pexeso, Černý Petr, kvarteto ).
 • Dopřejme dítěti dostatek různorodého pohybu.
 • Učme dítě dodržovat pravidla (chování, stolování…).

Odkazy

Zajímavé odkazy, které můžeme doporučit rodičům:

„Chovejme se k dětem s laskavou důsledností.“

Z. Matějíček